Krachtgerichte kijkDe recente inzichten in de positieve psychologie hebben ons in belangrijke mate beïnvloed. De positieve psychologie is een stroming binnen de psychologie die zich richt op onderzoek en theorievorming met betrekking tot positieve emoties en kwaliteiten. Seligman en Csikzentmihalyi (2000) stelden dat de psychologie zich tot dan toe te veel focuste op tekorten en deficiënties en te weinig op wat wel goed loopt, op kwaliteiten, op veerkracht en op positieve emoties. Met de positieve psychologie kwam hier verandering in.

Het onderzoek van Barbara L. Fredrickson inspireert ons. Zij bestudeerde meer dan tien jaar lang de psychologie van veerkrachtige mensen. Ze kwam tot de conclusie dat veerkrachtige mensen tegenslagen met een open vizier tegemoet treden, zonder ze te ontvluchten, zonder negatieve emoties uit de weg te gaan en zonder zich ermee te identificeren. Dit open vizier ontstaat door de gestage opbouw van positieve emoties. Het veelvuldig diepgaand ervaren van positieve emoties zoals vreugde, dankbaarheid, hoop, trots, ...opent mensen. Uit haar onderzoek blijkt dat dit 'openen' effect heeft op verschillende vlakken: mentale prestaties worden beter, de fysieke gezondheid neemt toe en mensen ervaren meer verbondenheid met elkaar en met het groter levensgeheel. Mensen worden vindingrijker, creatiever en ervaren meer harmonie. Daarnaast brengt het veelvuldig ervaren van positieve emoties met zich mee dat een soort buffer wordt aangelegd. Deze 'buffer' wordt aangesproken op momenten van tegenslag en zorgt ervoor dat iemand op een veerkrachtige manier met moeilijke situaties kan omgaan. Het leven wordt steeds beter naarmate meer positieve emoties worden ervaren, aldus Fredrickson (2013).

In onze eigen ontwikkeling ervaren we aan den lijve de kracht van kwaliteiten en positieve emoties. Door aandacht te besteden aan deze positieve emoties, groeien ze en neemt het effect ervan toe. Deze ervaringen geven we graag door in onze coaching en in ons werken met teams. Concreet krijgt onze positieve en krachtgerichte kijk vorm in onze manier van werken. We gaan uit van positieve intenties en focussen op succeservaringen. We kijken vooral naar krachten en kwaliteiten en dagen coachees of deelnemers uit om deze verder te ontwikkelen. We zijn gericht op positieve emoties en gaan zelf graag op een dankbare, waarderende, milde, kwetsbare en blije manier met individuen en teams aan de slag.

Fredrickson, B.(2009), Positivity: ontdek de kracht van positieve emoties, Houten: Het Spectrum.
Fredrickson, B.(2013), Liefde 2.0, De Kracht van positieve verbondenheid, Tielt: Uitgeverij Lannoo.
Korthagen, F., Nuijten, E. (2015), Krachtgericht coachen, Amsterdam: Boom Lemma uitgevers.
Seligman, M.E.P., Csikzentmihalyi, M. (2000), Positive psychology: An introduction, American Psychologist, 55(1), 5-14.